Provozní řád

 1. 1. Každý návštěvník sportovního centra je povinen seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti. Zaplacením vstupného vyjadřuje svůj souhlas s provozním řádem.
 2. 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a tím nenese FIT HB s.r.o. žádnou odpovědnost za promlčení špatného zdravotního stavu.
 3. 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní sportovního centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného dle zvoleného druhu cvičení podle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor neurčených pro cvičence nebo určených pouze zaměstnancům.
 4. 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý návštěvník při vstupu a zaplacení dostane klíček šatní skříňky. Je nutné používat vhodný sportovní oděv a obuv, do prostor posilovny, cvičebních sálů a šatny je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při cvičení na posilovacích strojích musí každý návštěvník používat ručník a po cvičení na kardiostrojích a spinnerech je povinen je očistit přiloženými přípravky. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory sportovního centra.
 5. 5. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy sportovního centra odložit na recepci se svým souhlasem.
 6. 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 7. 7. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří účastníků. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.
 8. 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.
 9. 9. V případě krádeže je nutné ohlásit tyto skutečnosti na recepci. Dále je povinností návštěvníka sportovního centra zavolat si policii k sepsání protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. 10. Ve sportovním centru platí přísný zákaz kouření, omamných látek apod.
 11. 11. Osoby mladší 15-ti let se smí pohybovat v areálu sportovního centra pouze v doprovodu rodičů a ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 12. 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor FIT HB s.r.o., dochází k přechodu zodpovědnosti na instruktora. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 13. 13. Do všech prostor FIT HB s.r.o. je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k opuštění sportovního centra. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 14. 14. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli a to i v případě neúmyslného způsobení.
 15. 15. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor fitcentra bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 16. 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 17. 17.Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.
 18. Platnost zakoupených permanentek se řídí aktuálním ceníkem na webu www.fithb.cz

V Havl. Brodě 1.9.2012